Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cầu Kè, căn cứ Công văn số: 730/SGDĐT-GDTrH ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh cho học sinh trung học năm học 2015 – 2016