Sơn Sa Rune - Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo - Tổ trưởng Văn phòng, hành chánh và tổng hợp